Home
About SJTUFA
Chairman's Message
Organization
Donations
Contact
Donations
Donations Home | Donation Guide | Honor Roll 2008 | Honor Roll 2009 | Honor Roll 2010 | Donations Programs
 

Honor Roll of SJTUFA Donors 2010

Name 中文名 School Class
$500,000 - $1,500,000
Leo KG Foundation 廖凯元基金会 - -
Wallace H. Coulter Foundation Challenge Grant - -
$150,000 - $300,000
Right Lane LLD - - -
CTU Alumni Foundation 交通大学美洲校友基金会  - -
$50,000 - $100,000
Rick Wang 王之一 EE 1986
Tyco International - - -
$10,000 - $25,000
RIM - - -
Lisa Lu 卢燕 Accounting 1949
$1,000 - $5,000
Chao Zhang 张超 Physics 1990
80193 Class - Bio-Med 1984
Heqing Yu, Yin Yang 余河清、杨愔 ME 1983、1984
Ernest Kuh 葛守仁 - -
Jun Pan - Physics 1990
Lifu Gong - Physics 1990
$10 - $500
Takeda matching for Faye Yeh - - -
Dong Xie 谢东 Computer Sci. 1988
Qing Ye 叶青 Business 1989
Zhigang Wen 闻志钢 ME 1989
Xiaonan Zhao 赵晓南 Computer Sci. 1988
Fang Kai - - -
Yongcai Xu - - -
Kevin Yang 杨氢 EE 1988
Dezheng Tang - - 1984
Yang, Shaoxiong - - -
Hairong Sun - 85 1989
Zhu, Xinsheng 祝新生 - -
Chen, Xin - - -
Jenifer Yu - - -
Yu, Xiaochuan - - -